Undervisningen

Undervisning og læring

Dette afsnit beskriver målsætning, læring, læringsmiljø, undervisning og fagbeskrivelser med udgangspunkt i den profil, det værdigrundlag og de nøgleord, som Friskolen Glasværket bygger på.

Gennem disse beskrivelser vil vi følge de spor i hverdagen, som kommer til at kendetegne Friskolen Glasværket, hvor håndværk, design og kunst er det centrale omdrejningspunkt.

Målsætning

I et forpligtende fællesskab mellem skole, hjem og barn vil vi skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for det enkelte barn, så det udvikler sine faglige, personlige og sociale potentialer bedst muligt.

Skolen skal styrke og udvikle barnets livsglæde, kreativitet, læringslyst, nysgerrighed og evne til at undres – ligesom skolen skal støtte barnet i sin søgen efter identitet, værdier og mening med livet.

I et tæt samarbejde med forældrene skal skolen ikke blot uddanne – men også danne – livsduelige, handlekraftige og hele mennesker, der kan tage medansvar også i større fællesskaber. Og som har mod til at være sig selv uden at være sig selv nok.

Friskolen Glasværket fungerer under lov om frie grundskoler, som forpligter skolen til at give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og som også stemmer overens med de visioner, værdier og mål vi selv har for at drive skole.

Læring

Grundlæggende kan man sige, at læring er noget, der foregår i den enkelte – både bevidst og ubevidst. Læring er en aktiv proces. Vi kan tale om både faglig, social, kulturel, håndværksmæssig og personlig læring. I praksis bliver det flettet sammen med en fornemmelse af, at have lært noget, men som også kan ses af andre, fordi eleven kan magte nye opgaver, kan agere anderledes sammen med andre eller måske kan fortælle en historisk, kulturel eller personlig sammenhæng af stor betydning for den enkelte eller for fællesskabet.

Læring og læringsprocesser er én af skolens vigtigste arbejdsområder og er derfor noget, vi hele tiden skal give opmærksomhed. Læring har i de seneste år været udsat for forskning inden for både pædagogikken og psykologien for at give os en forståelse af, hvad der egentlig sker, når vi lærer noget – og ikke mindst under hvilke omstændigheder læringsprocesserne får de bedst mulige vilkår.

Læringsmiljø

Det er skolens ansvar, at de fysiske rammer er i orden. Der skal være lys, luft, varme, plads og fleksibilitet. Vi indretter lokalerne, så det enkelte barn kan lære i sin egen takt, på mange måder – og i sammenhæng med andre.

Det er også skolens ansvar, at det psykiske læringsmiljø er godt. I alle læringsprocesser er der indbygget en sårbarhed over for at falde igennem, ikke magte opgaven eller føle sig dum. For at forebygge læringsblokeringer er det vigtigt, at læringen foregår i en atmosfære, der bedst kan beskrives ved nogle grundværdier: tillid, anerkendelse, åbenhed og mangfoldighed:

  • Tillid til, at vi vil hinanden det bedste
  • Anerkendelse af vores egen og hinandens sårbarhed
  • Åbenhed over for det nye og måske svære
  • Fælles forståelse for, at vi er forskellige og har brug for forskellige læringsmål og metoder
Undervisningen

Undervisningen er, når læreren har tilrettelagt indhold og form i timerne. Undervisningen er altså udgangspunkt for elevernes læringsprocesser. I Danmark har vi en tradition for, at ministeriet sætter rammer for indhold og mål – Fælles Mål – og derefter er det op til skolen og lærerne at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der lever op til både de centrale mål og de mål, der skal bruges i den aktuelle situation med de elever, der går på Friskolen Glasværket.

Resultatet af vores undervisning skal stå mål med Fælles Mål, og vi kan vælge det indhold og den form, vi skønner er det bedste for fælleskabet og den enkelte. Vore resultater skal kvalitetsmæssigt ligge mindst på linje med det tilsvarende i folkeskolen.

For at sikre, at vi lever op til disse krav, vælger Friskolen Glasværket en tilsynsførende eller gennemfører sin egen selvevaluering, så vi i løbet af året får kastet lys på vores egen undervisning set i forhold til andre steder. En god og sund proces, som vi sætter stor pris på.

Hvert fag eller faggruppe på Friskolen Glasværket har udarbejdet sin egen fagplan, der beskriver målene for faget og fagets vigtigste kundskabs- og færdighedsområder. I en del fag vil vi henvise til Fælles Mål, men i fag og faggrupper, som vi lægger særlig vægt på, har vi lavet vore egne fagplaner. Det gælder:

  • Håndværk, design og kunst
  • Kulturfag
  • Musik og bevægelse
Fagbeskrivelser/fagplaner

(Vi nedsætter grupper på bestyrelsesmødet den 9. februar og udarbejder beskrivelserne – og henter selvfølgelig også inspiration fra andre skolers arbejde med de samme områder)

Årets gang

Skoledagen er fra kl. 8.30 – 14.00 hver dag i indskolingen. Skoledagen udvides i takt med, at børnene bliver større og skal have flere fag. Der er spisepause hver dag kl. 11.15-12.00. Øvrige pauser indrettes efter undervisningens indhold og børnenes energi.

SFO-åbningstiderne tilrettelægges efter børnenes og forældrenes behov. Der vil være åbent før og efter skoletid. Åbningstiden i forårs-SFO aftales med de aktuelle børn og forældre. Ferie-SFO aftales med de aktuelle børn og forældre.

Ugeskemaet planlægges af klasselærerne og kan variere fra uge til uge. Planen lægges hver fredag og lægges på intra, så forældre hjemmefra kan støtte børnene i planerne.

Skoleåret følger folkeskolernes officielle årsrytme med efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie. Månedernes indhold og rytme kan variere efter de muligheder verden giver.

Skoleåret 2016-2017 starter 15. august og slutter 23. juni.

Ugeskema

Mødetider:

08.15 – 09.45 (1. modul)
09.45 – 10.05 (formiddagspause)
10.05 – 11.35 (2. modul)
11.35 – 12.15 (frokostpause)
12.15 –  13.00
13.00 – 13.05 (pause til evt. skift af lærer)
13.05 – 13.50
SFO åbner når eleverne har fri. Det kan være på forskellige tidspunkter i løbet af ugen.

Timetal

Lektioner

Indhold i indskolingen

– eksempler på undervisningsforløb

Bestyrelsen og medarbejderne har på en pædagogisk dag i januar 2016 arbejdet med, hvad indholdet mere præcist skal være i Friskolen Glasværket. Det handler om faglige og pædagogiske værdier og principper – og det bliver til det helt konkrete indhold. Hvad skal børnene lære?

Faglige og pædagogiske værdier

Når du træder ind i huset Odense Fagskole/ Friskolen Glasværket, bliver du mødt af en gammel tradition for håndværk, design og kunst. Denne tradition bærer personalet med deres forskellige faglige profiler også præg af. Et personale, der vægter den faglige kvalitet højt, og gennem deres professionalisme skaber en ramme for et inspirerende ambitiøst læringsmiljø.

Der er skabt et sted, hvor rummelighed og respekt for forskelligheder vægtes højt, og hvor den enkelte elev bliver udfordret og taget hånd om i et omsorgsfuldt dannelsesforløb.

Skolens personale er meget opmærksomme på elevernes videre forløb og er derfor bevidste om deres rolle om at tilbyde eleverne en undervisning, hvor inddragelse skal sikre elevernes aktive deltagelse. Alle på skolen vægter – ud over deres professionelle roller – den personlige kontakt højt, hvor glæde, humor og varme danner rammen for et fælleskab, der udadtil tegner en skole, man forelsker sig i, når man lærer den nærmere at kende.

Netop dette kendskab giver sig udtryk i en kultur, hvor en afslappet, uformel omgangstone er med til at give skolen sjæl. En sjæl man kan mærke alle gør sig umage med at holde ved lige ved at være imødekommende over for alle, der har sin færden i huset. Denne opmærksomhed gør, at følelsen af at være en vigtig person i et forpligtende samarbejde og det at drage omsorg for hinanden, får dagligdagen til at glide.

En organisation hvor ledelsen og medarbejdere i fælleskab har skabt en struktur, hvor god planlægning og fleksibilitet giver plads til nytænkning. Skolen ser sig selv i konstant udvikling, der skal sikre en fremtid, hvor innovation og entreprenørskab går hånd i hånd med den håndværksmæssige tradition.

Med udgangspunkt i de fælles værdier har medarbejdergrupperne arbejdet med forslag til konkrete undervisningsforløb i indskolingen, hvor forskellige fag og faggrupper integreres.

Et eksempel: "Undersøg efteråret"

Mål: Eleverne skal opleve naturen som en del af kunst og poesi.

Natur/teknik: Ormegård og biller. Se hvordan ormene arbejder med blade. Efterfølgende se hvordan ormene arbejder med en solsort.  Saml blade, og kategoriser dem. Farver for blade. Frotage af efterårsting.

Billedkunst: Farvelære ud fra blade og efterårsfarver. Hvordan ser himlen ud?

Dansk: Arbejde med salme om efterår. Tegn og fortæl. Arbejde med efterår som metafor for forgængelighed (død).

Slut på forløbet: Efterårscollage. Collage lavet af en blanding af alt det, de har lært, set hørt, plukket, tegnet.

Læringssyn: Gøremål – praktisk tilgang. Learning by doing.

Fag og indhold

Fag og indhold skal stå mål med folkeskolen – og vi følger Fælles Mål.

Lærerne har det faglige og pædagogiske ansvar for indhold og tilrettelæggelse, og forældrene orienteres om en mere detaljeret plan for en periode ad gangen, når det er relevant. Indskolingen kommer til at rumme håndværk, design og kunst i en naturlig vekselvirkning med dansk, matematik, engelsk, musik og bevægelse, kulturfag og natur og teknik.

Vi følger undervisningsministeriets vejledende timetal. Se tabel over timetal pr. uge og pr. år på denne side.

Har I et barn, der skal starte i skole?

Så er den ny friskole i Odense måske noget for jer og jeres børn?

Friskolen Glasværket er startet i august 2016 med 0., 1. , 2. og 3. klasse. Vi udvider med et klassetrin hvert år.

Kontakt osTilmelding