Velkommen tilbage efter en god, lang juleferie. Det var rigtig dejligt at se alle eleverne igen til et spændende nyt år på skolerne på Glasværket.

Tiden løber hurtigt og vi er allerede rigtig godt i gang med sidste halvdel af skoleåret. 2019/20 har fået en særlig karakter af nye ansigter, nye fokusområder og kommunikationsformer, og dermed også en hel masse nye og spændende udviklingsmuligheder.
Vi skal i foråret arbejde med skolens værdier – på alle niveauer og på kryds og tværs i organisationen. Vi inddrager alle fra bestyrelse til det samlede personale. Det bliver rigtig spændende at drøfte og formidle, hvordan vores værdier viser sig i dagligdagen rundt om på skolerne. Med Montessori- og Gøremålspædagogik og håndværk, kunst og design som omdrejningspunkt har vi jo det teoretiske grundlag for undervisningen på plads. Et Øget fokus på, hvilke fælles værdier vi har – og/ eller ønsker- samt bevidstheden om, hvad værdierne omsættes til i praksis, vil styrke os som en samlet skole. Det vil ikke kun understøtte vores pædagogiske praksis og samvær med eleverne, men også fremover skabe det fællesskab, som vi ønsker i hele huset.

Som et godt afsæt for det videre værdiarbejde på skolen, vil vi på skolen(-erne)– sammen med forældre og bestyrelsesmedlemmerne Anja Raagaard og Rikke Olsen, søge om midler fra Novo Nordisk Fonden til et længerevarende udviklings- og ombygningsprojekt. Vi kalder projektet STEAM på Glasværket. (Science, Technology, Engeneering, ART & Mathermatics). Vi vil undersøge, hvordan vores kreative, kunstneriske tilgang til undervisningen både i friskolen og på ODA – med de værdier, som knytter sig hertil, kan berige natur- og teknologiundervisningen og elevernes læring indenfor disse områder  på længere sigt. Og selvfølgelig Visa Versa.
Projektet bliver delt op i 2 faser. Første fase bliver at søge midler til intern pædagogisk/didaktisk udviklings- og videndelingsprocesser på tværs i huset. Her søger vi samtidig midler til at få rumeksperter/arkitekter med ind over processerne, så vi kobler ideer til rum på projektet i samme proces. På baggrund af første fase udvikles skitse og plan for en mulig indretning af loftet, som en del af skolens fremtidige samlede undervisningsmiljø. Ansøgningen sendes her i foråret. I projektets anden fase søger vi så konkrete midler til ombygning og indretning af loftet. Det bliver så til næste forår, at vi kan ansøge om disse midler. Et stort og ambitiøst projekt – og med muligheder for meget ny og spændende læring for alle på skolen, både store og små. Vi glæder os meget og håber, det lykkes.

På friskolen står vi i år overfor nogle store beslutninger vedr. næste skoleår. Nogle af disse vil vi gerne drøfte med jer forældre, hvis børn er eller eventuelt kan blive involveret i dem. Her tænker vi på klassedannelsen efter sommerferien, hvor vi jo får skolens første overbygningsklasse med de dertilhørende nye fag, nye krav og flere timer. I hører nærmere, men mødet bliver afholdt torsdag aften i uge 9.

ODA har – sammen med de øvrige Frie Fagskoler i Danmark fået en ekstrabevilling i 2020 i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Det er takket være et solidt stykke arbejde fra Frie Fagskolers Foreningen og sekretariat, at dette er kommet på plads. Der udmøntes samlet godt 10. mio. kr. til landets Frie Fagskoler. Fordeling sker efter elevtal, og ODA modtager derfor ca. 400.000 kr. fra puljen. Midlerne er øremærket til styrkelse af de erhvervsrettede tiltag for eleverne på ODA, til kompetenceudvikling for lærerne, og sidst, men ikke mindst til opgradering af værksteder. En kærkommen julegave at få, som kommer til at gavne alle i huset.

På friskolen har vi sagt farvel til Sofie siden sidst. Eva stopper som bekendt også som lærer til påske, for at uddanne sig yderligere. Vi har dog et ønske om, at Eva stadig på forskellige måder vil være knyttet til skolen også i fremtiden. Hun har blandt andet lovet at ville være vikar. Jens R, som har været på skolen siden maj, overtager Evas naturvidenskabelige fag, mens vores nye lærer, Anja Damgaard Larsen overtager en del af HDK-undervisningen sammen med Anna Hanghøj. Anja, som bliver klasselærer i 3-4 klasse, har udover 16 års undervisningserfaring, stor viden indenfor AKT (adfærd, kontakt og trivsel), og i undervisning af elever som er ordblinde – områder, som vi er rigtig glade for at få styrket på skolen. Tag godt imod Anja når hun starter 1. februar.
Line stopper i SFO til marts af personlige årsager, og Mette Mortensen kommer samtidig tilbage som pædagog i ForårsSFO. Vi er glade for at Mette ønsker at fortsætte som pædagog i SFO efter sommerferien, så det bliver et kendt ansigt, der overtager efter Line. Vi beholder heldigvis Line som forælder i ForårsSFO, så hun er stadig en del af skolen – nu bare i en anden rolle. Derudover ansættes der en pædagogmedhjælper sammen med Mette til den nye ForårsSFO, da den er fuldt booket med 20 nye små elever, så der bliver brug for flere hænder her. Både Mette og den nye medhjælper bliver en del af SFO allerede fra marts, når de små nye er med i SFO om eftermiddagen.

Som nævnt, sker der rigtig mange nye ting, vi alle skal forholde os til. Jeg vil derfor gerne rose jer forældre for den oprigtighed og vilje til samarbejde og løsning, I har udvist i forbindelse med personaleudskiftningerne. Tak for det. Alt i alt er der så mange gode takter og nyheder at starte et nyt år på, så vi er begejstrede og fulde af optimisme for den videre udvikling og det videre samarbejde med jer om at skabe de bedste rammer for alle eleverne på skolerne på Glasværket.

Til sidst en lille reminder om Åben Skoledag på friskolen på torsdag d. 30 januar. I må meget gerne dele begivenheden på facebook og ellers fortælle om det, hvor I kommer.

Hilsen Anna-Stina Billund Forstander